HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 30/06/2563 ]
หมอแนะวิธีรักษาคนติดยาให้ได้ผล

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน และชุมชนทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากยาเสพติดหลายพื้นที่ ทั้งนี้การเสพยาและสารเสพติดมีอันตรายต่อร่างกายผู้เสพ ทำลายระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง เห็นภาพหลอน คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตัวเองและอาจทำร้ายผู้อื่น ทำให้เกิดโรคสมองติดยาสมองในส่วนการควบคุมความคิดจะถูกทำลาย การใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเสียไป ทำให้ผู้เสพมีพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์รุนแรงไม่สามารถ คุมตนเองได้ เสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตประสาทอย่างถาวร
          นพ.สมศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือยังส่งผลต่อคนในครอบครัว เมื่อมีผู้เสพในบ้านจะทำให้คนในครอบครัวอยู่อย่างไม่มีความสุข อยู่อย่างหวาดกลัวจากพฤติกรรมผู้เสพ และยังส่งผลต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดปัญหาทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน แต่หากจะอาศัยแต่เพียงกลไกของภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจจะประสบผลสำเร็จได้ยาก ประชาชนในพื้นที่จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับคนในชุมชน รวมทั้งป้องกันกลุ่มคนหน้าใหม่ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงดูแลกลุ่มผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนให้ลดลง
          นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดรักษายาเสพติดทุกชนิด โดยมีการบำบัดรักษายาเสพติด 2 รูปแบบ คือ 1.รูปแบบผู้ป่วยนอก ให้การรักษาในรูปแบบกาย จิต สังคมบำบัดแบบไปกลับ ใช้กระบวนการรักษาทางกายการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม 2.รูปแบบผู้ป่วยในเน้นกระบวนการบำบัดให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง มีครอบครัวเป็นหลักสำคัญ โดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพจะให้การบำบัดรักษาอาการขาดยา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทางกาย ทางจิต จนอาการดีขึ้นและให้การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้การใช้กระบวนการทางจิตวิทยาในการแก้ไขปัญหา การเสริมสร้างพลังใจให้เข้มแข็ง รู้จักหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการเสพยาเสพติด รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เจตคติ ในการเลิกเสพยาเสพติดได้ ใช้เวลาบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างน้อย 3-4 เดือน และติดตามดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบำบัดประมาณ 1 ปี เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำอีก


pageview  1175623    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved