HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 24/03/2563 ]
สบส.ชู 6กุญแจ ใช้ยาสมเหตุผล

 เร่งประชุมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กล่าวถึงประชุมวิชาการและมอบนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ว่า การใช้ยาไม่สมเหตุผลนับเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ปัญหาเชื้อดื้อยา การสูญเสียทรัพยากร และสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
          สำหรับประเทศไทยการใช้ยาไม่สมเหตุผลในสถานพยาบาลและชุมชนก็นับว่าเป็นปัญหาระดับชาติมานาน ทั้งการบริโภคยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส การใช้ยาซ้ำซ้อนหรือใช้ยามากเกินความจำเป็น ข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2560-2561 ได้ประมาณการว่า หากสามารถลดการ จ่ายยาโดยไม่จำเป็นในโรคติดเชื้อเฉียบพลันและอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 300-600 ล้านบาท ต่อปี กรม สบส.จึงจัดการประชุมขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ให้เป็น "ประเทศใช้ยาสมเหตุผล" ภายในปี 2565
          ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์ประจาภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอแนวทางใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้หลักกุญแจสำคัญ 6 ประการ
          ประกอบด้วย 1.ความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด 2.ฉลากยา และข้อมูลยาสู่ประชาชน 3.เครื่องมือจำเป็นที่ช่วยให้เกิดการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4.ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยต่อหลักเกณฑ์ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 5.การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ และ6.จริยธรรมในการสั่งใช้ยา


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved