HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 21/12/2561 ]
มุ่งให้ความรู้ใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุสมผลในเด็ก

 นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า จากความสำคัญของปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร ที่ใช้ยาไม่เหมาะสม และประชาชนเองมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะผิด ทำให้ใช้ยาไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการดื้อยา ซึ่งทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต และตระหนักถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จึงได้ร่วมกับแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "ร่วมรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก : Antibiotics Smart Use in Children (ASU Kids) เพื่อให้การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
          นพ.สมเกียรติกล่าวต่อว่า บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร รวมทั้งประชาชนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อตระหนักถึงอันตราย และใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่พ่อแม่มักให้ยาปฏิชีวนะแก่ลูกโดยไม่จำเป็น
          นพ.สมเกียรติกล่าวอีกว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ทุนสนับสนุนจากกรมการแพทย์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการสื่อสาร เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล" สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน วิทยากรโดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ รศ.นพ.ชัชวาลย์ศิลปกิจ และรศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และให้คำแนะนำและปรับพฤติกรรมสุขภาพของเพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้มารับบริการ ในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เอื้อต่อการ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่ ระบบบริการสาธารณสุขของไทยที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจของสังคม


pageview  1158002    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved