HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 21/02/2555 ]
เด็กไทยสัดส่วนไม่ได้เกณฑ์1.2ล้านชี้แจกนมให้ดื่มปีละ6พันล.ส่อเหลว!
          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้สำรวจข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูง ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 หรือภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งพบว่านักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.จากนักเรียนทั้งหมด 7,608,543 คน มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 223,288 คน จำแนกเป็นนักเรียนชายมีน้ำหนักต่ำว่าเกณฑ์118,506 คน นักเรียนหญิง 104,782 คน ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 117,998 คน ส่วนระดับอนุบาล3 ขวบ ถึงอนุบาล 2 หรือระดับก่อนประถมศึกษา มีจำนวน 62,073 คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  27,468 คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15,749 คน  นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนมีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 590,087 คน จำแนกเป็นนักเรียนชาย จำนวน 311,353 คน นักเรียนหญิง จำนวน 278,734 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด จำนวน250,408 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 183,953 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 107,292 คนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน48,434 คน
          แหล่งข่าวจาก สพฐ.กล่าวด้วยว่า สำหรับส่วนสูงนั้น พบว่ามีนักเรียนมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 258,149 คน จำแนกเป็นนักเรียนชาย จำนวน 143,146 คนนักเรียนหญิง จำนวน 115,003 คน ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุดจำนวน 119,339 คน  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 46,673 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56,000 คนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 36,137 คน เมื่อรวมนักเรียนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ นักเรียนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ตลอดจนนักเรียนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์แล้วนักเรียนระดับประถมศึกษาจะมีปัญหามากที่สุดถึงจำนวน 587,030 คน ระดับก่อนประถมศึกษา มีปัญหาจำนวน 196,845 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 293,503 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 171,521 คน และเมื่อรวมทุกระดับแล้ว เด็กไทยที่มีปัญหามีจำนวนทั้งสิ้น 1,248,899 คน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับปัญหานักเรียนไทยมีน้ำหนัก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์นั้น ที่ผ่านมารัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดยได้จัดทำโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและจัดส่งให้กับสถานศึกษางบประมาณที่รัฐจัดสรรนั้น ปีละประมาณ6,000 ล้านบาท

pageview  1180842    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved