HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 10/06/2564 ]
สธ.ระดมทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลคนพิการและผู้ดูแลที่ติดเชื้อโควิด-19

 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำจุดแข็งความเชี่ยวชาญในการดูแลคนพิการ มาใช้ในการดูแลสุขภาพ ป้องกัน เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของโรค ให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธรเพื่อคนพิการ
          นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลสนามทั่วไป หรือ Hospitel  บางแห่งได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อความพิการ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ โดยเน้นการจัดการแบบพิเศษ โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้มีความเชี่ยวชาญได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลฟื้นฟูสภาพ นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เภสัชกร ฯลฯ ร่วมบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ยังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การตรวจรักษา เวชภัณฑ์ เตรียมการวางระบบการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเหมาะสมกับความพิการ และสามารถติดตามถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่พักรักษาตัว รวมทั้งเตรียมแผนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมรถพยาบาลรองรับภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง
          นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต   สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร เป็น โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเป็นต้นแบบในการรักษาโดย แพทย์ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ ให้บริการคนพิการและผู้ดูแลที่ติด เชื้อโควิด-19 ที่มีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) ที่ต้องการทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพร่วมให้การดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ คนพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับการปรับสภาพแวดล้อม รองรับคนพิการ ครอบครัวและ ผู้ดูแล รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการระหว่างการรักษา รับส่งต่อ และ ส่งกลับบ้าน ทั้งนี้สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อประสานส่งต่อคนพิการเข้ารับบริการได้ที่สายด่วน 1668, 1300 และ 1479


pageview  1182112    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved