HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 10/07/2563 ]
ยังคงมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

   นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงกรณีที่ประเทศไทยมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลโรคต่างๆ ที่ไม่ใช่รักษาโรคโควิด-19 ตามคำสั่ง ศบค. ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดของประเทศไทย เนื่องจากชาว ต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลจะต้องเป็นผู้ป่วย ที่มีผลตรวจปลอดโรคโควิด-19 ก่อนการเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง และตรวจซ้ำ 3 ครั้งขณะอยู่ในประเทศไทย รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยอย่างเข้มงวด และจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการใน โรงพยาบาลที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


pageview  1175651    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved