HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 08/04/2563 ]
ศอ.บต.เดินหน้าสาธารณสุขเข้มแข็ง

หนุนพัฒนาศก.ภายหลังวิกฤตโควิด-19
          นำร่อง'พื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก'3ตำบล
          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ได้ร่วมประชุมกับนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการประจำสำนัก/กอง เพื่อติดตามข้อสั่งการแก้ไขปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งผนวกกับโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนงานสร้างความมั่นคงทางด้านสังคม เน้นด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อสม. และสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          โดยมุ่งให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลคนในชุมชนด้วยกันเองอย่างเป็นระบบ พร้อมปรับเปลี่ยนงบประมาณให้สอดคล้องกับการสกัดกั้น และแก้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาด เนื่องจากให้สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวอาจไม่ทันการ จึงเป็นกลไกของ ศอ.บต.ที่ต้องยกระดับชุมชนและระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งด้วยการจัดการของพี่น้องในชุมชนเอง มีเป้าหมายแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สิ่งไหนดีจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ให้ถึงที่สุด
          ที่ประชุมหารือกันเพื่อขับเคลื่อนงาน 2 เรื่อง คือ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยปรับรูปแบบโครงการและวัตถุประสงค์ให้ตอบสนองการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 เพื่อป้องกันและควบคุม สร้างความเข้มแข็งสาธารณสุขชุมชน และหารือการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการผลักดันแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพึ่งพาตนเองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็น "อนุภูมิภาคต้นแบบ" ผลิตห่วงโซ่อาหารในการใช้จ่าย อุปโภคและบริโภคในพื้นที่กันเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่เกษตรกร โดยวางแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เสริมพืชเศรษฐกิจเดิม เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องปากท้อง และ รายได้แก่พี่น้องในพื้นที่ พร้อมลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินชีวิตพอเพียงแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
          นอกจากนี้ หารือเกี่ยวกับโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ซึ่งได้ประชุมร่วมกับเยาวชนในพื้นที่นำร่อง 3 ตำบลคือ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา, ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ซึ่งเยาวชนแกนนำได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และเดินเคาะประตูตามบ้าน เพื่อประกาศและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 พร้อมวิธีการดูแลตนเองและคนในครอบครัว เพื่อป้องกันและจำกัด ไม่เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ หลังจากนี้ ศอ.บต.จะประสานดำเนินงานร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีโมเดลบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นโควิด-19 อีกด้วย" พลเรือตรี สมเกียรติกล่าว


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved