Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 12/11/2563 ]
สั่งเตรียมพร้อมหมอ-ยารับผู้ป่วยแออัดจากบัตรทอง

 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาของหน่วยบริการบัตรทองหลายแห่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นสิทธิว่าง ประชาชนไม่มีหน่วยบริการประจำในการเข้ารับบริการ จึงได้มอบหมายสำนักอนามัย ดูแลศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักการแพทย์ดูแล โรงพยาบาลสังกัดกทม.ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งกำลังคน หมุนเวียนแพทย์ออกตรวจ เพื่อช่วยลดเวลารอคอยของผู้รับบริการที่มีเป็นจำนวนมาก และเตรียมสถานที่และเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงขยายเวลาการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีความพร้อม เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึง
          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดพื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและโรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ เพื่อดูแลสุขภาพคนกรุงเทพฯ แบ่งพื้นที่บริการสุขภาพเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละเขต ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการแม่ข่ายเชื่อมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการร่วมในพื้นที่ ดูแลประชาชนสิทธิบัตรทอง ให้ได้รับความสะดวกจากการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและใกล้บ้าน ใกล้ใจ รวมทั้งมีระบบรับ-ส่งต่อที่ได้มาตรฐาน จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความพร้อมของกรุงเทพมหานคร และรับบริการทางได้ที่สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ทั้งโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง สังกัดสำนักอนามัยทุกแห่ง

 pageview  1175623    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved