Follow us      
  
  

ไทยโพสต์ [ วันที่ 02/10/2562 ]
รับยาที่ร้านใกล้บ้าน ต้องให้หมอประเมิน ลงทะเบียนเข้าโครงการ

   สาธารณสุข * ประเดิมวันแรก โครงการ "ผู้ป่วยรับยาร้านยา" 35 โรงพยาบาล 300 ร้านยาทั่วประเทศ พร้อมให้บริการผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวชเรื้อรัง รวมถึงโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ ซับซ้อน ลดความแออัดในโรงพยาบาล มี 4 ขั้นตอน ต้องผ่านการประเมินของหมอ ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ รับใบนัดหรือสั่งยาจาก รพ. และขั้นตอนสุดท้ายเลือกร้านขายยาที่จะไปรับยา
          นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้รับมอบนโย บายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยา ขย.1 เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ในการประชุมบอร์ด สปสช.เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้ประสานดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาเภสัชกรรม และ สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยในการเตรียมความ พร้อม ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล ร้านยา และระบบต่างๆ เพื่อรองรับ โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นวันแรกของการดำเนิน "โครงการลดความแออัดในโรง พยาบาลโดยร้านยา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ สุข" พร้อมกันทั่วประเทศ มีโรงพยาบาลจำนวน 35 แห่ง และร้านยาจำนวน 300 แห่ง ที่เริ่มต้นระบบผู้ป่วยรับยาร้านยาและพร้อมให้บริการในวันนี้
          สำหรับบรรยากาศวันแรกของการเริ่มต้นโครงการฯ เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยานั้น ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ละเขตพื้นที่ได้รายงานความพร้อมเข้ามาอย่าง ต่อเนื่อง และมีการเปิดตัวโครง การในพื้นที่ โดย สปสช.ได้ร่วม กับ สธ. มอบให้สำนักงานสาธารณ สุขจังหวัด (สสจ.) และ สปสช.ทั้ง 13 เขต ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงระบบต่างๆ หากพบปัญหา และอุปสรรคจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น และสร้างความั่นใจให้กับผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันประชา สัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบและเข้าร่วมโครงการ นอกจากช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกในการรับยา ให้กับผู้ป่วย ไม่ต้องรอคอยคิวรับ ยาที่โรงพยาบาล และเพิ่มคุณภาพ บริการ ทำให้ผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาด้านยา ใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยได้มีผู้ป่วยและประชาชนส่วนหนึ่งให้ความสนใจและสอบถาม
          นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า ผู้ป่วยบัตรทอง  4 กลุ่มโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวชเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 1.พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินการรับยาที่ ร้านยา 2.ลงทะเบียนรับยาที่ร้าน ยาโดยกรอกแบบฟอร์มแสดง ความยินยอมและเลือกร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาล 3.รับใบนัดหรือใบสั่งยาจากโรงพยาบาล และ 4.รับยาได้ที่ร้านยาตามที่เลือกไว้ โดยแสดงบัตรประชาชนและใบนัดหรือใบสั่งยา ในกรณีที่มอบอำนาจให้รับยาแทนจะต้องแจ้งที่โรงพยาบาลไว้ก่อน และการรับยาต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ป่วย บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และใบนัดหรือใบสั่งยาของผู้ป่วย
          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/FrontEn d /pag e-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA== หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ และสายด่วน สปสช.1330.

 pageview  1168039    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved