Follow us      
  
  

ไทยโพสต์ [ วันที่ 28/11/2561 ]
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสร้างสถาบันครอบครัวแข็งแกร่ง

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และรัฐบาลไทยได้กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก โดยมีการร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และองค์การยูนิเซฟ เป็นต้น
          กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการป้องกันปัญหา รวมถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก เนื่องจากครอบครัวมีส่วนสำคัญที่สุดที่จะร่วมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพัฒนาการทางสังคมให้เด็กมีคุณภาพ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ
          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ในปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กมากขึ้น ซึ่งอาจมาจากบุคคลภายในครอบครัว บุคคลที่เด็กรู้จัก ญาติที่ใกล้ชิดกับเด็ก หรือบุคคลภายนอก จากการถูกกระทำรุนแรงส่งผลกระทบด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2558 พบว่า มีเด็กถูกกระทำ 10,776 คน แบ่งเป็นถูกกระทำทางด้านร่างกาย 2,470 คน ทางด้านอารมณ์จิตใจ 638 คน ถูกกระทำทางเพศ 6,740 คน ถูกละเลยทอดทิ้ง 673 คน และถูกล่อลวง/บังคับแสวงหาผลประโยชน์ 255 คน
          จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยดังกล่าว กรมการแพทย์นอกจากเน้นด้านการดูแลรักษาเด็กเหล่านี้แล้ว ยังให้ความสำคัญเชิงป้องกัน โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
          นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาเด็กอย่างครบวงจร ในส่วนของความรุนแรงในเด็กได้เปิดบริการศูนย์พึ่งได้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีเป้าหมายในการสงเคราะห์และคุ้มครองเพื่อให้เด็กปลอดภัย ไม่ถูกกระทำซ้ำ และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตต่อในสังคมอย่างปกติสุข มีการทำงานแบบสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญในการดูแลเด็กทุกมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
          จากสถิติศูนย์พึ่งได้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปีงบประมาณ 2561 พบว่า มีเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงเข้ารับบริการ 109 คน แยกเป็นเด็กชาย 59 คน เด็กหญิง 50 คน มีเด็กอายุแรกเกิด-1 ปี 80 คน รองลงมาอายุ 1-5 ปี 21 คน สำหรับประเภทการถูกกระทำรุนแรง พบว่า เลี้ยงดูไม่เหมาะสม ละเลย ทอดทิ้ง มีจำนวนมากที่สุด คือ 80 คน ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ 16 คน และทางด้านร่างกาย 13 คน จากจำนวนดังกล่าวพบว่าเด็กถูกกระทำรุนแรงจากบุคคลภายในครอบครัวหรือญาติสูงถึง 96 คน ในปีนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ภายใต้หัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง" โดยมีการบรรยาย การจัดนิทรรศการ ถาม-ตอบปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา.

 pageview  1155548    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved