Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 30/09/2563 ]
รพ.มหาสารคามเพิ่มพูนทักษะการแพทย์

นายแพทย์ฉัตรชัย ยมศรีเคน นายแพทย์ชำนาญการ ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผ่าตัดผู้ป่วย เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่ป้องกันได้ของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บจากการจัดท่า การผูกยึด การใช้อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัด ตลอดจนลดอุบัติการณ์การผ่าตัดซ้ำ โดยมีแพทย์พี่เลี้ยง แผนกออร์โธปิดิกส์ จำนวน 2 คน แพทย์ประจำบ้าน แผนกออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 คน พยาบาลห้องผ่าตัด ที่มีประสบการณ์การทำงานในห้องผ่าตัด น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 62 คนเข้าร่วมอบรมและทักษะการใช้เครื่องมือผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์
          ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยทางด้านกระดูกและข้อ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา โดยการผ่าตัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากสถิติการผ่าตัด 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า ปี 2560 มีจำนวน 1,438 ราย ปี 2561 มีจำนวน 1,569 ราย และปี 2562 มีจำนวน 1,400 ราย ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา รพ.มหาสารคาม มีการอบรมฟื้นฟูทักษะทางออร์โธปิดิกส์ให้กับบุคลากรที่หมุนเวียนมาปฏิบัติงานแผนกออร์โธปิดิกส์ โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และการฝึกอบรมพื้นฟูทักษะทางออร์โธปิดิกส์ ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปลอดภัย และผู้ให้บริการมีความมั่นใจในการให้บริการตามมาตรฐานการรักษาที่ห้องประชุมห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน.

 pageview  1175260    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved