Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 23/12/2562 ]
สระแก้วมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเดินหน้ามุ่งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลบเลี่ยงได้ทุกคนจะต้องพบเจอไม่กับตนเองก็เป็นญาติพี่น้องคนรัก คนรู้จักกัน ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความพร้อมการช่วยเหลือกันและกันนำผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุส่งต่อไปรักษาโดยปลอดภัยรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ใครทำได้ต้องรีบช่วยเหลือกันทุกมิติ
          จ.สระแก้ว เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง อบจ.สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัด ใน 3 ประเด็น คือ ให้กลุ่มเสี่ยงโรคเข้าเป็นสมาชิก Sakaeo EMS Member จัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าให้ทุก รพ.สต. และพัฒนา ห้องฉุกเฉินเพื่อวางระบบ Telemedicine สู่ห้องฉุกเฉินคุณภาพครบทุกอำเภอ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ชาวสระแก้ว
          นายวิทยา มากปาน รองผวจ.สระแก้ว เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจกับชาวจังหวัดสระแก้ว ที่ทั้งสองหน่วยงานเห็นความสำคัญนำสิ่ง ดี ๆ ทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย และมีความครอบคลุมให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ได้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมา นั่นหมายถึงความปลอดภัยในชีวิต ซึ่ง จ.สระแก้ว โชคดีที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ซึ่งกำลังพัฒนาเป็น Smart Dispatch Center  ด้านการพัฒนาบุคลากรและหน่วยปฏิบัติการก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ การลงนามความร่วมมือ 3 ประเด็นครั้งนี้ นับว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่วิเศษสุดในปี 63 ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวสระแก้วได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง ครอบคลุม
          นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้สามารถบริการประชาชนเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งอบจ.สระแก้วและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือเครื่อง AED ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครอบคลุมทุกแห่ง ร้อยละ 100 มีการจัดหาและติดตั้งระบบเทเลเมดดิซีนในรถปฏิบัติการกู้ชีพระดับสูง (ALS) ของโรงพยาบาล และพัฒนาศูนย์เทเลเมดดิซีนในห้องฉุกเฉินให้มีคุณภาพมาตรฐานและ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิก "สระแก้วอีเอ็มเอสเมมเบอร์" ผ่านแอพพลิเคชั่นโดยเน้นในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง วัณโรค และอื่น ๆ ให้เข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
          ด้าน นายทรงยศ เทียนทอง นายกอบจ.สระแก้ว กล่าวว่า อบจ.สระแก้ว เห็น ถึงความสำคัญเกี่ยวกับด้านการแพทย์ฉุกเฉินมาโดยตลอด ที่ผ่าน มาได้สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และรถกู้ชีพมอบให้โรงพยาบาลเกือบครบทุกแห่ง พร้อมได้จัดทำโครง การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ EMR (Emergency Medical Responder) เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและฝึกทักษะให้กับอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที โดยจะได้นำความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ให้กับอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ
          การลงนามครั้งนี้ถือเป็นของขวัญ ปีใหม่ที่ทาง อบจ.สระแก้ว และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมมอบให้กับประชาชนเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย.

 pageview  1174345    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved