Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 06/08/2562 ]
อบต.บ้านแก้งรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

 นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า อบต.บ้านแก้ง เป็นตำบลที่มีความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว โดยได้ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารสถานศึกษา ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จิตอาสา อสม. กลุ่มสตรี อปพร. นักเรียน และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง ร่วมใจกันทำความสะอาด เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน และเพื่อพัฒนาตำบลท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดี เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักความสะอาด และให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน
          โดยได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย พ่นหมอกควัน ปฏิบัติการหยอดทรายอะเบท แหล่งน้ำ บริเวณโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา  และในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง  หลังจากพบว่า มีผู้เสียชีวิตรวมเป็น 2 คน มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว 712 คน ทำให้จังหวัดสระแก้วขณะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ติดอันดับที่ 10 ของประเทศ.

 pageview  1168623    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved