Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 30/04/2562 ]
ยะลาเดินหน้าทูบีนัมเบอร์วันป้องกันยาเสพติด

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันก่อน นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดยะลา โดยมี นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการตัดสินและวิทยากรโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน เข้าร่วมพิธี
          นพ.สงกรานต์ สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำหรับความเป็นมาของการจัดประชุมครั้งนี้ ทางจังหวัดยะลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา ปี 2562 เพื่อรับสนองพระประสงค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 17 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562
          สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยอีกว่า โดยร่วมกันดำเนินการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนของจังหวัดยะลา ภายใต้สโลแกน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ จังหวัดยะลากำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดยะลา มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ในปี พ.ศ.2562
          "จังหวัดยะลา จึงให้ความสำคัญของการร่วมมือในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน จึงจัดให้มีการประชุมมอบนโยบายจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และอำเภอ  TO BE NUMBER ONE เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของจังหวัดยะลา ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน โดยมีพันธกิจสำคัญประกอบด้วย ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความ เข้มแข็งของเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก โครงการ TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้" นพ.สงกรานต์ กล่าว.

 pageview  1172995    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved