Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/07/2564 ]
คำตอบเพื่อคนไทยทุกท้องถิ่น ได้น้ำประปาสะอาดมีมาตรฐาน

 “น้ำคือชีวิต น้ำสะอาดคือสุขภาพที่ดีของชุมชน” น้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกชีวิต สำหรับเมืองใหญ่มีหน่วยงานของรัฐคือการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดและมีปริมาณเพียงพอ
          แต่สำหรับในชนบทนั้นชาวบ้านจะได้ใช้น้ำประปาจากระบบผลิตน้ำประปา ที่ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสร้าง เรียกว่า “ระบบประปาหมู่บ้าน” โดยการก่อสร้างระบบผลิตประปาหมู่บ้านมีรูปแบบต่างๆ ตามที่เห็นได้มากมายในชนบท เช่น ระบบผลิตประปาหมู่บ้าน ระบบผลิตน้ำประปาตามแบบของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น
          สำหรับการผลิตน้ำของประปาหมู่บ้านให้มีความใสสะอาด เหมาะแก่การใช้เป็นน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคมีหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของน้ำดิบที่ใช้ ระบบผลิตประปาที่เหมาะสม การใช้สารเคมีในการช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม และการบำรุงและดูแลรักษาระบบผลิตน้ำประปาให้มีสภาพการใช้งานที่ดี เป็นต้น
          บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด เป็นกิจการที่เกิดจากทีมช่างและวิศวกรที่ทำงานและมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
          
          ได้พบว่า ในช่วงแรก “ระบบประปาหมู่บ้าน” ที่มีอยู่เดิมของภาครัฐ มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมาก แต่หลังจากมีการใช้งานระบบผ่านไปประมาณ 1 – 2 ปี กลับพบปัญหาระบบการผลิตประปามีประสิทธิภาพลดลง การผลิตน้ำไม่ได้คุณภาพ เช่น น้ำขุ่น มีตะกอนสนิม เป็นต้น
          
          สาเหตุหลักพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการบำรุงและดูแลรักษาระบบผลิตน้ำประปาของหน่วยงานท้องถิ่น ไม่สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ จึงทำให้ระบบชำรุดและไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
          จากปัญหาดังกล่าว ทีมช่างและวิศวกรของบริษัทฯ จึงร่วมกันหาทางออก โดยได้ออกแบบ คิดค้นและพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาตามแบบฉบับของตนเอง ด้วยการนำหลักการทำงานของระบบมาจากระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง แต่นำมาปรับปรุงให้กะทัดรัดขึ้น และเพิ่มเติมเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้ระบบใหม่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
          
          ประจวบเหมาะกับนโยบายใหม่ของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมสินค้าที่เป็นนวัตกรรม คิดค้น และวิจัย โดยคนไทย ให้สามารถเข้าถึงและจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงบประมาณ
          ดังนั้น บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด จึงนำระบบผลิตน้ำประปาที่วิจัยและพัฒนาขึ้นมาเองไปขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และสามารถผ่านการพิจารณาเข้าเป็นสินค้านวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาในชื่อการค้า “ป๊อกแทงค์” (POG Tanks)
          
          “ป๊อกแทงค์” คือ “นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน” ที่ถูกคิดค้น ออกแบบวิจัยพัฒนา ขึ้นมาใหม่ จากปัญหาและข้อจำกัดของระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิม โดยขจัดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและการซ่อมบำรุงให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
          
          ขณะเดียวกันก็ให้คุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ใสสะอาดขึ้นตามมาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ระบบประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ ถังกรองอเนกประสงค์ ACFS หอถังสูง SFX และโรงสูบน้ำสำเร็จรูป PNP
          
          1. ถังกรองอเนกประสงค์ ACFS ประกอบด้วย
          - Aeration การเติมอากาศ ที่คิดค้นใหม่สำหรับระบบป๊อกแทงค์โดยเฉพาะ ซึ่งน้ำดิบจะถูกฉีดให้เป็นฟองละเอียดด้วยหัวฉีดเวนจูรี ส่งฟองน้ำละเอียดช่วยเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศให้มากขึ้น ทำให้ธาตุเหล็กที่ปนอยู่ในน้ำสัมผัสอากาศได้มากขึ้นและจับตัวเป็นตะกอนได้มากขึ้น จึงสามารถแยกสนิมออกจากน้ำได้มากกว่าเดิม
          
          - Clarify การตกตะกอน ประกอบด้วยระบบที่ผสมผสานระหว่างการกวนเร็วและกวนช้าเพื่อให้ตะกอนจับตัวกันได้ดีที่สุด พร้อมด้วยระบบถาดตกตะกอนที่สามารถดักเก็บตะกอนก่อนกรอง และระบบระบายตะกอนจากการบำบัดน้ำโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของกระบวนการในถัง
          
          - Filter การกรองตะกอน โดยการกรองแบบ UFT (Up Flow Type) ซึ่งเป็นระบบที่กรองจากล่างขึ้นบน ต่างจากระบบกรองทั่วไปที่กรองจากบนลงล่าง ซึ่งระบบกรอง UFT จะสามารถกรองและระบายตะกอนได้ง่าย และสามารถใช้สารกรองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
          
          - Storage ระบบถังเก็บน้ำในตัว เพื่อพักน้ำก่อนสูบขึ้นถังสูง อีกทั้งยังประกอบด้วยหน้าวาล์วรวมศูนย์และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ดูแลระบบมากยิ่งขึ้น
          2. หอถังสูง SFX ประกอบด้วย
          - Storage หอเก็บน้ำเพื่อเตรียมจ่ายเป็นน้ำประปาขั้นสุดท้ายที่ได้จากระบบ
          
          - Filter (Extra) ระบบกรองซ้ำ ซึ่งเป็นการกรองน้ำขั้นสุดท้ายก่อนจ่ายออกจากระบบ เพื่อตอกย้ำคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด อีกทั้งยังประกอบด้วยหน้าวาล์วรวมศูนย์และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ดูแลระบบมากยิ่งขึ้น
          
          3. โรงสูบน้ำสำเร็จรูป PNP
          - Pump ระบบควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบและน้ำขึ้นถังสูง รวมถึงระบบปั๊มขึ้นถังสูงภายในโรงสูบ
          
          - Plug ระบบเติมสารเคมีที่แม่นยำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เพื่อช่วยให้การตกตะกอน การกรอง มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
          
          ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ ประกอบด้วย 3 รุ่น
          1. ระบบขนาดเล็ก รองรับ 30 – 50 ครัวเรือน กำลังการผลิตไม่เกิน 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
          2. ระบบขนาดกลาง รองรับ 51 – 120 ครัวเรือน กำลังการผลิตไม่เกิน 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
          3. ระบบขนาดเล็ก รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กำลังการผลิตไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
          “ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์” ปัจจุบันดำเนินการติดตั้งเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำสะอาดไปแล้วทั้งหมด 699 โครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564)
          
          เมื่อติดตั้ง “ป๊อกแทงค์” เสร็จ พบว่า ทุกๆ ที่สามารถผลิตน้ำประปาได้ใสสะอาดเหมาะแก่การใช้อุปโภคและบริโภค และเมื่อนำคุณภาพน้ำประปาจากป๊อกแทงค์มาเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย พ.ศ.2563 พบว่า “คุณภาพน้ำประปาจากป๊อกแทงค์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้”
          
          สรุปได้ว่า น้ำประปาจากป๊อกแทงค์สามารถนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนจากการผลิตน้ำของป๊อกแทงค์ อยู่ที่ประมาณ 3 – 4 บาท ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร กับต้นทุนน้ำดื่มในร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่มีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 10 บาท ต่อลิตร คิดเป็นราคา 10,000 บาท ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร
          นอกเหนือจากนวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์แล้ว บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด ยังมีสินค้าที่กำลังพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอื่นๆ โดยยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ นั่นคือ
          
          1. ระบบกรองน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส (R.O.) เพื่อตอบโจทย์น้ำดื่มสำหรับชุมชนมากยิ่งขึ้น
          2. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับใช้ร่วมกับระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเก่า เพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของระบบประปาเก่าที่ชำรุด เสียหาย หรือคุณภาพน้ำประปาไม่ดี
          3. ระบบกำจัดน้ำกร่อยและน้ำกระด้างด้วยกระบวนการโฟโต้อิเล็กโตคะตะไลติก (PEC) เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำกร่อยและน้ำกระด้างในบางพื้นที่
          
          บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด จะยังคงตั้งใจมุ่งมั่น คิดค้น วิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะสามารถขจัดปัญหาต่างๆ ด้านน้ำได้อย่างครบวงจร ช่วยให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึง “น้ำสะอาด” อันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นการช่วยลดต้นทุนในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

 pageview  1182112    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved