Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 25/12/2562 ]
เผย อ้วน-ภาวะเตี้ย ปัญหาเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประธานพิธีเปิดการสัมมนาการสร้างมูลค่าสื่อสารความรอบรู้ สู่นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในพื้นที่ภาคกลาง พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนคงที่ในพื้นที่ภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี เด็กสูงดีสมส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 62.6 รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่ 4 ร้อยละ 61.2 และเขตสุขภาพที่ 5 ร้อยละ 59.7 ตามลำดับ ส่วนปัญหาภาวะโภชนาการเกิน พบเด็กอ้วนในเขตสุขภาพที่ 5 มากที่สุดคือ ร้อยละ 16.3 รองลงมาเขตสุขภาพที่ 4 ร้อยละ 15.9 และเขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 14.5 สำหรับปัญหาภาวะขาดสารอาหารเรื้อรังส่งผลให้เกิดภาวะเตี้ยนั้น พบมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 4 ร้อยละ 8 รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 7.6 และเขตสุขภาพที่ 5 ร้อยละ 7.5 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเด็กวัยเรียนได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะการได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การตรวจคอพอกโดยการคลำคอ และการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจสายตาและการได้ยิน ตลอดจนขาดระบบเชื่อมโยงส่งต่อระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อให้เด็กที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ไม่มีการคืนข้อมูลปัญหาสุขภาพไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
          พญ.พรรณพิมลกล่าวต่อว่า กรมอนามัยโดยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีและเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมคิดค้นกระบวนการนวัตกรรม และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นโดยส่งเสริมความรอบรู้ทางด้านสุขภาพให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นแข็งแรง และฉลาด สามารถจัดการปัญหาด้านสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งที่มาที่หลากหลายเพื่อประกอบการตัดสินใจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยสามารถบอกต่อการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่บุคคลอื่นได้

 pageview  1174345    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved