Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 02/05/2562 ]
สปส.ให้สิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการให้สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะแก่ผู้ประกันตน ว่าปัจจุบันผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ 5 รายการ ประกอบด้วย การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต ซึ่งโรคดังกล่าวไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้ จึงต้องได้รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ซึ่งการให้สิทธิการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          "หากผู้ประกันตนมีคุณสมบัติตามข้อบ่งชี้และตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด สามารถเข้ารับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในการเข้ารับการใช้สิทธิผู้ประกันตนต้องยื่นขอและได้รับการอนุมัติสิทธิก่อนเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลในความตกลงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราบริการทางการแพทย์ ซึ่ง สปส.จ่ายค่ารักษาทั้งผู้บริจาคอวัยวะ และผู้รับบริจาค" นายอนันต์ชัยกล่าว
          เลขาธิการ สปส.กล่าวว่า เพื่อเป็นการรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์เจ้าของไข้และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 2 ปี ภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว ผู้ประกันตนจะได้รับการโอนสิทธิรักษาพยาบาลมายังโรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัดดังกล่าว สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะกับ สปส. มี 5 แห่ง โดยสถานพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี ให้บริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะทั้ง 5 รายการ คือ หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และปลูกถ่ายมากกว่า 1 อวัยวะพร้อมกัน คือ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต และอีก 2 แห่ง คือ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รพ.ศรีนครินทร์ ให้บริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายตับอย่างเดียว ทั้งนี้ ปัจจุบัน สปส.ให้การดูแลผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับสิทธิการปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว  85 ราย

 pageview  1172995    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved