Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 30/04/2562 ]
การแพทย์ขยับ ออกใบอนุญาตจ่ายยาใช้กัญชารักษาคนป่วย

  กรมการแพทย์อบรมหลักสูตรใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์รุ่นแรก พร้อมแจกใบประกาศนียบัตรรองรับ ขณะที่ กรมการแพทย์แผนไทยฯ สร้างคนรับมือกฎหมายการใช้กัญชา
          ทางการแพทย์แผนไทย พร้อมเผย  16 ตำรับปลอดภัย มีประสิทธิผล ประกาศใช้ตามกฎหมาย ส่วนมูลนิธิข้าวขวัญ ชะลอจ่ายน้ำมันสกัดกัญชา ระบุต้องรอความชัดเจนมากกว่านี้
          เมื่อวันที่ 29 เมษายน นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม "การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์" ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สาระสำคัญ คือ กัญชายังคงจัดเป็น ยาเสพติดประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และ การศึกษาวิจัยได้
          กรมการแพทย์โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่าง
          ถูกต้องและเหมาะสม โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ หลังการอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองจากกรมการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเป็นผู้สั่งใช้-จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
          กลุ่มบุคลากรที่เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ 1.แพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.ทันตแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม 3.เภสัชกร ที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งนี้ กรมการแพทย์จะดำเนินการจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรุ่นต่อไป (รุ่นที่ 2) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-6245
          สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dms.moph.go.th
          วันเดียวกัน ที่โรงแรมทีเค พาเลซ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์ ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม วิทยากรครู ก. หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ว่า ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ระบุให้กัญชาและพืชกระท่อม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยได้  โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถยื่นขออนุญาตมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ได้
          กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงร่วมมือกับสภาการแพทย์แผนไทย จัดทำหลักสูตรและดำเนินการจัดอบรมวิทยากรครู ก. ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 จำนวน 150 คน เป็นผู้แทนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นำความรู้ที่ ได้รับไปถ่ายทอดต่อแก่บุคลากรในพื้นที่ เขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ เขตละไม่น้อยกว่า 150 คน โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ ใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำหรับการขับเคลื่อน ในการนำกัญชาใช้
          ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนั้น  จะดำเนินการตามรายการยา 16 ตำรับที่ผ่านการประกาศใช้ และมีกัญชา เป็นส่วนผสม อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่ เจ็บป่วย
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่มูลนิธิ ข้าวขวัญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี หลังจากอาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ได้ใบรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในการเป็นหมอพื้นบ้านแล้ว ตามระเบียบกรมพัฒนาแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอ พื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับยาน้ำมันสกัดกัญชาต่อเนื่อง แต่หลายคนต้องผิดหวัง เนื่องจากขณะนี้ทางมูลนิธิยังไม่มียามอบให้กับ ผู้ป่วย โดยทางมูลนิธิได้มีการตั้งโต๊ะลงทะเบียนให้กับผู้ป่วยบริเวณด้าน หน้ามูลนิธิ โดยในแต่ละวันมีผู้ป่วยจำนวนมากมาขอลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็นโดยเดินทางมาไกลจากทั้งภาคเหนือ อีสาน ใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิได้ให้ผู้ป่วย หรือญาติ กรอกข้อมูล ประวัติผู้ป่วย อาการ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
          มีรายงานข่าวว่าที่มูลนิธิ ข้าวขวัญชะลอการแจกน้ำมันสกัดกัญชา นั้นเพื่อต้องการให้เกิดความรอบคอบ เพราะการแจกจ่ายยาจากกัญชาได้นั้น ต้องเป็นตำรับยาที่ได้รับการประกาศจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ก่อน โดยขณะนี้กรมได้ประกาศตำรับยากัญชาเพียง 16 ตำรับเท่านั้น ระหว่างนี้กรมจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาว่าจะขยายตำรับยากัญชาให้ครอบคลุมน้ำมันกัญชาหรือไม่

 pageview  1172997    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved