Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 06/03/2562 ]
กรมอนามัยห่วงเด็กไทย ยกร่างยุทธศาสตร์นมผง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก มุ่งเน้นให้เด็กไทยได้รับการปกป้องสิทธิให้ได้รับอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในประเทศไทยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมี 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2.ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3.ระบบการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
          "อาทิ มีข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้ สถานการณ์เกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก มีกลไกการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับชัดเจนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบมีศักยภาพและรู้บทบาทตัวเองเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผนในระบบเฝ้าระวัง มีกลไกการบังคับใช้ชัดเจนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่มือ/เครื่องมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย และมีกลไกบริหารจัดการและประเมินผล กรมอนามัยมีการจัดทำรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตัดสินดำเนินคดีประจำปีแก่คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (คสตท.)" พญ.พรรณพิมลกล่าว และว่า ล่าสุด คณะทำงานนำกลับไปปรับแก้ใหม่ก่อนนำเข้าให้ที่ประชุม คสตท.ต่อไป

 pageview  1155548    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved