Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/03/2562 ]
ยก 3 ยุทธศาสตร์พ.ร.บ.นมผง คุมตลาด/มุ่งเด็กไทยกินนมแม่

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่ากรมอนามัยได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก มุ่งเน้นให้เด็กไทยได้รับการปกป้องสิทธิ ให้ได้รับอาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ยุทธศาสตร์ที่2ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกการบังคับใช้ชัดเจนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่มือ/เครื่องมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย และกลไกบริหารจัดการและประเมินผล กรมอนามัยมีการจัดทำรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตัดสินดำเนินคดีประจำปีแก่คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (คสตท.)
          ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ แต่เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์จึงต้องให้คณะทำงานนำกลับไปปรับแก้ใหม่ พร้อมทั้งระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมก่อนที่จะนำเข้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

 pageview  1155548    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved