Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 27/08/2561 ]
สธ.ลุยไทยนิยมช่วยสร้างอาชีพ ดัน หมอครอบครัว ลดค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้ทำไปแล้วหลายกิจกรรมโดยมีโครงการที่สำคัญคือโครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ผ่านการอบรมนวดไทย 5,000 คน เพิ่มทักษะความสามารถด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาล 5,000 คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี 1 โครงการใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการเพื่อแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ คือโครงการหมอครอบครัว ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการจัดให้มีหมอประจำครอบครัวสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ได้ รวมถึงลดการตายในทารกแรกเกิดได้ร้อยละ 10-40 ลดค่าเดินทางของประชาชนไปโรงพยาบาลได้คนละ 1,655 บาท รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ถึงร้อยละ 25-30 ดังนั้น โครงการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศปีละ 50,000 ล้านบาท

 pageview  1158000    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved