Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 08/08/2561 ]
คนจนเฮอีกรอบ ครม.ไฟเขียวแล้วฟรีค่ารักษา30บาท

 ครม.ไฟเขียวผู้ถือบัตรคนจน 11.4 ล้านคน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30 บาท คลังคาดสูญรายได้ปีละ 61 ล้านบาท
          นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุม ครม. ได้รับทราบเรื่องการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมาตรการนี้เป็นไปเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ. 2545 ข้อ 2 (1) หมายความรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
          ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันที่กำหนดว่าบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการนั้น ประกอบด้วย 1.ผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2537 ได้แก่ คนโสดหรือผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้อุปการะ มีรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีรายได้รวมไม่เกินเดือนละ 2,800 บาท 2.คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 3.บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ
          ด้านกระทรวงการคลังได้ประเมินผล กระทบว่ามาตรการนี้จะทำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จากการประเมินพบว่าโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะไม่สูญเสียรายได้มากนัก คาดว่าไม่เกิน 61.7 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม 11.4 ล้านคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการและมีผลบังคับใช้

 pageview  1155548    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved