Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 02/07/2561 ]
สธ.จับมือ ก.เกษตรฯ ป้อนอาหารปลอดสารรพ.ทั่วประเทศ780แห่ง

สธ.จับมือ ก.เกษตรฯ ทำโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ร่วมมือสนับสนุนทั้ง "ปลูก-ขาย-ใช้" ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โรงพยาบาล และจัดหาอาหารพืชผักปลอดสารพิษมาขายใน รพ. หวังให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย เริ่ม 116 แห่ง ขยายครบทั่วประเทศ 780 แห่งในเดือน ก.ย.61
          นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. หารือแนว ทางการบูรณาการดำเนินงาน เกษตรอินทรีย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อคุ้มครองผู้ บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร ให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดสารพิษ
          โดย รมว.สธ.กล่าวว่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ชื่นชมนโยบายของ สธ. ที่ให้โรงพยาบาลดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารของผู้ป่วย และญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินการแล้วในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 116 แห่ง และจะขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอีก 780 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2561 เป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ สอด คล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล
          ทั้งนี้ จากการประชุมกับกระทรวงเกษตรฯ ได้มีข้อสรุปความร่วมมือ 3 ข้อ คือ 1.ตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการ เดินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกลไกความ ร่วมมือ 3 หน่วยงานทั้งส่วน กลางและส่วนภูมิภาค ระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวง สาธารณสุข และกระทรวงมหาด ไทย 2.สนับสนุนการดำเนินงาน "ปลูก ขาย ใช้" โดยให้โรงพยาบาลปลูกผักปลอดสาร จัดพื้นที่ให้เกษตรกรขายพืชผักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และในร้านอาหารที่จำ หน่ายในโรงพยาบาล เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้หลักสร้าง ความพอมีพอกิน เพื่อให้ประชา ชนมีสุขภาพดีด้วยอาหารที่ปลอด สารพิษ เกษตรอินทรีย์มีพื้นที่ใน การขาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐาน ราก  พัฒนาประเทศมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน 3.กระทรวงสาธารณ สุข จะร่วมเก็บรวบรวมพันธุ กรรมพืชสมุนไพร สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง เกษตรฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรในโรง พยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการดำเนินงานเมืองสมุนไพร และมีสวนสมุนไพรหลังสงคราม โลกครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์พืชสมุนไพรและขยายการเพาะปลูกให้มากขึ้น เพื่อให้การดำ เนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะกรรมการจะนัดหารือกันเร็วๆ นี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์.

 pageview  1147335    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved