Follow us      
  
  
         ศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตระดับนานาชาติและระดับชาติ และพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต  จัดทำโดย : นพ.ธรณินทร์ กองสุข    
การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลปัญหาแอลกอฮอล์นานาชาติและศึกษาระบบข้อมูลปัญหาแอลกฮอล์ที่เหมาะสม  จัดทำโดย : นพ.บัณฑิต ศรไพศาล , ร.ท. หญิง จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ , น.ส กมลา วัฒนพร
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการใช้โปรแกรม R ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสำรวจข้อมูลทรัพยากรสุขภาพเชิงพื้นที่ของประเทศไทย  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


วิชาการข้อมูล

 


 


การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลหัวใจหลอดเลือดและเบาหวานปัจจุบัน และศึกษาระบบข้อมูลหัวใจหลอดเลือดและเบาหวานที่เหมาะสม
  

การศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตระดับนานาชาติและระดับชาติ และพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต
  

การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลสุขภาพจิตปัจจุบันและศึกษาระบบข้อมูลสุขภาพจิตที่เหมาะสม


การประเมินคุณภาพทะเบียน
มะเร็งในประเทศไทย
  

ศึกษาทบทวนระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยนานาชาติและศึกษาระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
  

การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลปัญหาแอลกอฮอล์นานาชาติ และศึกษาระบบข้อมูลปัญหาแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม


การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ (กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดลำพูน)
  

การศึกษาทบทวนดัชนีชี้วัดระบบยาของประเทศไทย ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
  

โครงการทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล


โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา
  

การพัฒนาเครื่องมือความต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  

การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์


การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ (กรณีศึกษา พื้นที่จังหวัดลำพูน)
  

การพัฒนามาตรฐานกลางรหัสยาเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
  

การพัฒนามาตรฐานกลางรหัสเครื่องมือแพทย์เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล


การพัฒนามาตรฐานกลาง
รหัสบริการปฐมภูมิเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
  

ความเหมาะสมของการใช้รหัสโรค
และบริการสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ
  

การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสถิติสาธารณสุข


การพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง
  

การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการใช้โปรแกรม R ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  

ดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติ
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO) 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved