แผนภูมิแนวโน้ม (Fusion Trend)

FusionCharts will load here!

เป็นการนำเสนอข้อมูลสถานะสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ ในรูปแบบของชุดข้อมูลที่สำคัญ โดยมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมประเด็นทางสุขภาพที่สำคัญ โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยจำนวน 3 ชั้น เพื่อเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็น โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ แสดงเป็นเส้นแนวโน้ม และตารางข้อมูล เป็นรายปี พร้อมคำอธิบายแหล่งข้อมูล

โปรดเลือกหัวข้อข้อมูลที่ท่านต้องการจากเมนูด้านซ้ายมือเข้าชม 10 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557