อัตราตายมารดา (จากรายงาน safe motherhood)
กุลุ่มเป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล : Safe Motherhood Project สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ปีอัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
2533
36.0
2538
16.8
2540
14.2
2543
26.9
2545
22.1
2547
19.8
2548
18.2
http://www.hiso.or.th