อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย (จากมรณบัตร)
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรรวม,ประชากรชาย,ประชากรหญิง
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีรวมชายหญิง
2504
3.6
4.5
2.6
2505
3.5
4.7
2.4
2506
3.4
4.4
2.4
2507
3.6
4.5
2.6
2508
3.5
4.2
2.8
2509
3.8
4.3
3.2
2510
3.7
4.1
3.3
2511
3.9
4.4
3.4
2512
3.8
4.2
3.4
2513
4.2
5.0
3.4
2514
3.6
3.9
3.2
2515
4.5
5.0
3.9
2516
4.4
4.9
3.9
2517
4.8
5.1
4.5
2518
4.6
4.7
4.4
2519
4.7
4.9
4.4
2520
5.9
6.3
5.5
2521
6.0
6.1
5.9
2522
6.8
7.0
6.6
2523
7.4
7.6
7.3
2524
7.3
7.6
7.0
2525
6.7
7.0
6.3
2526
6.6
6.9
6.2
2527
6.0
6.8
5.2
2528
5.8
6.8
4.8
2529
5.4
6.9
4.0
2530
5.8
7.1
4.5
2531
6.3
7.8
4.8
2532
6.7
8.7
4.7
2533
6.7
8.8
4.7
2534
6.4
8.6
4.1
2535
6.3
8.3
4.2
2536
6.7
9.1
4.3
2537
7.0
10.8
3.2
2538
6.0
10.1
1.9
2539
7.6
11.3
3.9
2540
6.9
10.7
3.2
2541
8.1
12.6
3.7
2542
8.6
13.3
3.9
2543
8.4
13.2
3.7
2544
5.8
9.9
1.8
2545
7.8
12.0
3.8
2546
7.1
11.0
3.3
2547
6.9
10.5
3.3
2548
6.3
9.9
2.9
2549
5.8
9.2
2.4
2550
6.0
9.5
2.5
2551
6.0
9.3
2.7
2552
6.0
9.4
2.7
2553
5.9
9.3
2.6
2554
5.88
9.22
2.65
2555
6.20
9.66
2.85
2556
6.1
9.8
2.6
2557
6.1
9.6
2.7
2558
6.5
10.5
2.5
2559
6.4
10.3
2.6
2560
6.6
10.9
2.6
http://www.hiso.or.th