อัตราตายมารดา (จากการศึกษา RAMOS)
กุลุ่มเป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล : Reprodutive age mortality studies (RAMOS) กรมอนามัย

ปีอัตราต่อแสนเด็กเกิดมีชีพ
2538
44.3
2539
43.9
http://www.hiso.or.th