อัตราตายทารก (จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร)
กุลุ่มเป้าหมาย : ทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี
หน่วยวัด : อัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
แหล่งที่มาของข้อมูล : การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีอัตราต่อพันเด็กเกิดมีชีพ
2507
84.3
2508
84.3
2517
51.8
2518
51.8
2528
40.7
2529
40.7
2538
26.1
2539
26.1
2548
11.3
2549
11.3
http://www.hiso.or.th