อัตราตายอย่างหยาบ
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรชาย,ประชากรหญิง,ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อพันประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย

ปีชายหญิงรวม
2541
5.96
4.20
5.08
2542
6.97
4.82
5.89
2543
6.97
4.88
5.92
2544
6.92
4.99
5.95
2545
7.07
5.10
6.08
2546
7.11
5.11
6.10
2547
7.27
5.34
6.29
2548
7.35
5.39
6.36
2549
7.21
5.31
6.25
2550
7.15
5.37
6.25
2551
7.19
5.41
6.29
2552
7.12
5.32
6.21
2553
7.42
5.52
6.46
2554
7.44
5.51
6.46
2555
7.46
5.49
6.46
2556
7.6
5.6
6.6
2557
7.7
5.7
6.7
2558
7.9
5.9
6.9
2559
8.3
6.1
7.2
2560
8.2
5.9
7
http://www.hiso.or.th