อัตราป่วยโรคไอกรน
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2520
7.20
2522
11.20
2524
6.20
2526
9.80
2528
4.80
2530
2.70
2532
2.20
2534
0.50
2536
0.60
2538
0.20
2539
0.13
2540
0.17
2541
0.16
2542
0.08
2543
0.16
2544
0.12
2545
0.02
2546
0.04
2547
0.03
2548
0.04
2549
0.11
2550
0.04
2551
0.03
2552
0.04
2553
0.01
2554
0.02
2555
0.03
2556
0.04
2557
0.02
http://www.hiso.or.th