อัตรามารดาวัยรุ่น 15-19 ปี
กุลุ่มเป้าหมาย : หญิงคลอดบุตร
หน่วยวัด : อัตราต่อประชากรหญิง 1,000 คน
แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานสถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีอัตราต่อประชากรหญิง 1,000 คน
2551
50.1
2552
50.1
2553
50.1
2554
53.6
2555
53.8
2556
51.1
2557
47.9
2558
44.8
2559
42.5
2560
39.6
http://www.hiso.or.th