อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (จากมรณบัตร)
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
5.48
8.54
7.00
2542
9.04
12.52
10.77
2543
11.04
15.73
13.37
2544
15.52
20.94
18.21
2545
18.23
24.74
21.46
2546
24.92
33.40
29.13
2547
25.12
36.62
30.81
2548
20.72
29.94
25.27
2549
17.31
24.04
20.63
2550
17.28
24.11
20.65
2551
17.62
24.02
20.78
2552
17.43
24.76
21.04
2553
23.13
32.08
27.53
2554
25.35
34.89
30.04
2555
26.37
37.19
31.69
2556
30.1
42
35.9
2557
33
44.5
38.7
2558
36.7
50.1
43.3
2559
40.5
57.3
48.7
2560
40
56
47.8
http://www.hiso.or.th