อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด (จากมรณบัตร)
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
2.62
4.58
3.60
2542
6.30
9.47
7.88
2543
8.24
12.03
10.12
2544
10.11
14.67
12.37
2545
11.77
17.08
14.40
2546
15.71
22.50
19.07
2547
14.58
20.88
17.70
2548
15.66
21.80
18.69
2549
16.20
22.73
19.42
2550
17.78
23.89
20.79
2551
17.74
24.74
21.19
2552
16.61
24.87
20.68
2553
16.48
24.58
20.47
2554
18.03
27.06
22.47
2555
18.82
28.23
23.45
2556
21.7
32.3
26.9
2557
22.2
33.7
27.8
2558
23.7
36.2
29.9
2559
25.3
39.6
32.3
2560
24.3
39.7
31.8
http://www.hiso.or.th