อัตราตายจากมาลาเรีย (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง)
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2520
10.90
2521
10.20
2522
8.90
2523
8.20
2524
8.10
2525
7.80
2526
5.90
2527
4.40
2528
3.90
2529
2.90
2530
3.10
2531
2.70
2532
2.50
2533
2.30
2534
2.10
2535
1.80
2536
1.70
2537
1.60
2538
1.40
2539
1.30
2540
1.20
2541
0.90
2542
1.20
2543
1.00
2544
0.70
2545
0.60
2546
0.30
2547
0.40
2548
0.30
2549
0.30
2550
0.00
2551
0.00
2552
0.1
2553
0.1
2554
0.1
2555
0.1
2556
0.1
2557
0.1
http://www.hiso.or.th