สัดส่วนผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรชาย,ประชากรหญิง,ประชากรรวม
หน่วยวัด : ร้อยละ
แหล่งที่มาของข้อมูล : 1. รายงานการสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาและการดูกีฬาของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2545 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2. รายงานการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากรอายุ 11 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีชายหญิงรวม
2530
27.2
15.6
21.3
2535
31.8
19.7
25.7
2540
36.6
24.8
30.7
2545
35.7
23.7
29.6
2546
33.5
25.3
29.0
2547
32.8
25.4
29.1
2550
32.7
26.7
29.6
2554
27.4
25.0
26.1
http://www.hiso.or.th