อัตราตายโรคเอดส์ (จากมรณบัตร)
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
3.63
11.63
7.61
2542
5.63
15.31
10.44
2543
8.67
19.56
14.08
2544
10.94
21.71
16.29
2545
18.19
31.78
24.93
2546
19.72
34.09
26.84
2547
12.98
23.84
18.35
2548
9.16
16.49
12.78
2549
7.31
13.69
10.46
2550
6.35
11.26
8.77
2551
5.53
9.34
7.41
2552
4.48
8.32
6.38
2553
4.08
7.39
5.71
2554
3.94
7.83
5.86
2555
4.50
8.12
6.28
2556
6.2
11.5
8.8
2557
6.2
11.4
8.8
2558
6
10.9
8.4
2559
5.3
10
7.6
2560
4.8
9.5
7.1
http://www.hiso.or.th