อัตราตายโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
2.33
3.55
2.94
2542
2.27
3.24
2.75
2543
2.56
3.50
3.03
2544
1.37
1.69
1.53
2545
1.79
2.13
1.96
2546
2.31
2.88
2.59
2547
1.96
2.52
2.24
2548
2.09
2.67
2.38
2549
2.09
2.86
2.47
2550
2.24
2.99
2.61
2551
2.54
3.04
2.78
2552
2.82
3.58
3.19
2553
3.22
4.03
3.62
2554
3.52
4.75
4.12
2555
4.02
4.95
4.48
2556
4.7
5.9
5.3
2557
4.8
5.8
5.3
2558
5.5
7.2
6.3
2559
6.1
8
7
2560
6.3
8.4
7.3
http://www.hiso.or.th