อัตราตายโรคมะเร็งปากมดลูก
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากรหญิง
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิง
2541
1.33
2542
2.17
2543
2.80
2544
3.46
2545
3.99
2546
5.15
2547
4.98
2548
4.71
2549
5.17
2550
5.18
2551
5.37
2552
5.30
2553
5.40
2554
5.37
2555
5.86
2556
6.2
2557
6.2
2558
6.6
2559
6.6
2560
6.8
http://www.hiso.or.th