อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากรหญิง
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
1.69
0.02
0.86
2542
2.88
0.03
1.46
2543
3.59
0.04
1.82
2544
4.03
0.02
2.04
2545
4.75
0.04
2.41
2546
5.83
0.04
2.96
2547
5.95
0.03
3.02
2548
6.07
0.03
3.09
2549
6.35
0.03
3.23
2550
6.81
0.04
3.47
2551
7.33
0.04
3.73
2552
7.33
0.02
3.73
2553
7.73
0.05
3.95
2554
8.36
0.04
4.26
2555
8.87
0.06
4.54
2556
9.88
0.06
5.05
2557
10.46
0.06
5.35
2558
11.34
0.04
5.79
2559
12.38
0.08
6.34
2560
12.57
0.03
6.42
http://www.hiso.or.th