อัตราตายโรคมะเร็งปอด
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิง,ประชากรชาย,ประชากรรวม
หน่วยวัด : อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิงชายรวม
2541
3.24
7.93
5.58
2542
4.17
9.57
6.85
2543
5.50
12.29
8.88
2544
6.17
13.68
9.90
2545
6.86
15.08
10.94
2546
7.48
16.56
11.98
2547
7.69
16.70
12.15
2548
7.88
17.93
12.84
2549
8.27
17.37
12.76
2550
8.36
18.23
13.23
2551
8.61
18.53
13.50
2552
8.77
19.58
14.10
2553
9.68
19.70
14.61
2554
10.54
21.43
15.90
2555
10.94
22.39
16.57
2556
11.9
24.4
18.1
2557
12.6
24.9
18.6
2558
13.7
26.7
20.1
2559
14.2
27.4
20.6
2560
14.2
28.1
21
http://www.hiso.or.th