อัตรามารดาวัยรุ่น 10-14 ปี
กุลุ่มเป้าหมาย : หญิงคลอดบุตร
หน่วยวัด : อัตราต่อประชากรหญิง 1,000 คน
แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานสถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีอัตราต่อประชากรหญิง 1,000 คน
2551
0.4
2552
0.5
2553
0.5
2554
0.6
2555
0.6
2556
0.6
2557
0.6
2558
0.5
2559
0.5
2560
0.5
http://www.hiso.or.th