อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เมื่ออายุ 60 ปี
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรชาย,ประชากรหญิง
หน่วยวัด : ปี
แหล่งที่มาของข้อมูล : ปี พ.ศ.2543, 2545 จากองค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ.2552 จากคณะทำงานศึกษาภาระโรค สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ปีชายหญิง
2543
13.2
14.4
2545
12.7
13.2
2552
15.0
16.0
2557
18
20
http://www.hiso.or.th