อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เมื่อแรกเกิด
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรรวม,ประชากรชาย,ประชากรหญิง
หน่วยวัด : ปี
แหล่งที่มาของข้อมูล : ปี พ.ศ.2543, 2545 จากองค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ.2552 จากคณะทำงานศึกษาภาระโรค สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ปีรวมชายหญิง
2533
61.4
66.1
2543
59.7
57.7
61.8
2545
60.1
57.7
62.4
2548
62.4
67.5
2552
66.55
65.0
68.1
2556
64.3
69.2
2557
68.5
74.2
http://www.hiso.or.th