อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
กุลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยไข้เลือดออก
หน่วยวัด : ร้อยละ
แหล่งที่มาของข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีร้อยละ
2520
1.95
2522
1.11
2524
1.00
2526
0.76
2528
0.68
2530
0.57
2532
0.39
2534
0.31
2536
0.44
2538
0.31
2540
0.25
2541
0.33
2542
0.22
2543
0.17
2544
0.18
2545
0.15
2546
0.12
2547
0.12
2548
0.15
2549
0.13
2550
0.14
2551
0.11
2552
0.09
2553
0.12
2554
0.09
2555
0.11
2556
0.09
2557
0.12
http://www.hiso.or.th