อัตราการเจริญพันธุ์รวมยอด
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์
หน่วยวัด : ต่อสตรี 1 คน
แหล่งที่มาของข้อมูล : คำนวนโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีต่อสตรี 1 คน
2507
6.3
2508
6.3
2517
4.9
2518
4.9
2519
4.9
2521
3.8
2524
3.7
2527
3.5
2530
2.3
2534
2.2
2535
1.9
2536
1.9
2537
1.9
2538
1.9
2539
1.9
2540
1.8
2541
1.8
2542
1.8
2543
1.8
2544
1.8
2545
1.7
2546
1.7
2547
1.6
2548
1.6
2549
1.5
2550
1.5
2551
1.5
2552
1.5
2553
1.5
2554
1.5
2555
1.5
2556
1.6
2557
1.6
2558
1.6
2559
1.6
2560
1.6
http://www.hiso.or.th