สัดส่วนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรผู้สูงอายุ
หน่วยวัด : อัตราต่อประชากรผู้สูงอายุแสนคน
แหล่งที่มาของข้อมูล : กองกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีอัตราต่อประชากรผู้สูงอายุแสนคน
2536
51.30
2537
49.11
2538
51.60
2539
53.50
2540
53.83
2541
51.47
2542
50.33
2543
53.41
2544
49.94
2545
49.33
2546
51.16
http://www.hiso.or.th