จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรผู้สูงอายุ
หน่วยวัด : คน
แหล่งที่มาของข้อมูล : กองกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีคน
2536
2141
2537
2200
2538
2311
2539
2504
2540
2624
2541
2619
2542
2652
2543
2896
2544
2804
2545
2884
2546
2991
http://www.hiso.or.th