สัดส่วนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรเด็ก
หน่วยวัด : อัตราต่อประชากรเด็กแสนคน
แหล่งที่มาของข้อมูล : กองกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีอัตราต่อประชากรเด็กแสนคน
2536
30.33
2537
31.19
2538
31.22
2539
32.25
2540
33.38
2541
35.15
2542
35.00
2543
34.42
2544
35.11
2545
35.24
2546
35.71
http://www.hiso.or.th