จำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
กุลุ่มเป้าหมาย : ประชากรเด็ก
หน่วยวัด : คน
แหล่งที่มาของข้อมูล : กองกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีคน
2536
5605
2537
5748
2538
5736
2539
5896
2540
6049
2541
6341
2542
6262
2543
6096
2544
6151
2545
6110
2546
6192
http://www.hiso.or.th